Wi-Fi 7

 • Win11 预览版带来对 Wi-Fi 7 的支持

  软餐获悉,在新进发布的预览版本 Windows 11 Insider Preview Build 26063 中,微软为 Win11 带来了对 Wi-Fi 7 的支持。微软称,Wi-Fi 7 仅在配备 Wi-Fi 7 硬件的设备上可用。这些设备还必须连接到 Wi-Fi 7 接入点。Wi-Fi 7 是最新一代的 Wi-Fi 技术,速度比 Wi-Fi 6 和 W…

  2024-02-26
  0
 • Wi-Fi 联盟开始认证 Wi-Fi 7 设备

  软餐获悉,Wi-Fi 联盟正式开始对支持 Wi-Fi 7 的设备进行认证。这似乎也暗示着 Wi-Fi 7 标准已经正式完成。这项认证旨在向消费者和企业提供保证,确保支持 Wi-Fi 7 的路由器、智能手机、笔记本电脑和其他产品与新的标准兼容。首批获得 Wi-Fi 7 认证支持的设备已经出现在 Wi-Fi 联盟的产品搜索器中。几个月前,Netgear 和 TP…

  2024-01-09
  0